Group

PhD students

  • Yujin Han (CS)
  • Xingwu Chen (CS)
  • Yi Zhang (IDS)
  • Junwei Su (CS, co-advised with Prof. Chuan Wu)

Research Interns

  • Hanyu Wang (USTC)
  • Tunyu Zhang (USTC)
  • Shuning Shang (Zhejiang University)
  • Miao Lu (USTC -> Stanford)
  • Beining Wu (USTC -> U of Chicago)